Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας

Αναδασμός

Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Νεοχωρακίου» εκτιμώμενης αξίας 256.422,91 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

Διεύθυνση : Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο Φλώρινας), 53100 Φλώρινα

Πληροφορίες για το διαγωνισμό ή για τα έγγραφα: Ανδρέου Στυλιανός,

τηλ. 23850-54486, fax: 23850-54487, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ» και ο τόπος της παροχής είναι η Π.Ε. Φλώρινας.

II.1.1 Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η διαμόρφωση, διάταξη, συγκέντρωση της έγγειας ιδιοκτησίας, φυσικών ή νομικών προσώπων σε λιγότερα σε αριθμό και μεγαλύτερα σε έκταση αγροτεμάχια, ή τουλάχιστον σε αγροτεμάχια τέτοια, που το σχήμα, η θέση και η διάταξη των ορίων τους, να επιτρέπουν την καλύτερη παραγωγική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της γης.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Εκτιμώμενη Αξία: 256.422,91 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης: 205.538,04 ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) 17.438,40 ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) Απρόβλεπτες δαπάνες: 33.446,47 ευρώ (€)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Σαράντα δύο (42) μήνες.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Τμήμα ΙΙΙ

Α : Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες

ΙΙΙΑ.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 5.128,46 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης.

ΙΙΙΑ.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από «Ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών» της Π.Ε Φλώρινας (τροπ. 1/2018, αρ. έργου 23). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

ΙΙΙΑ.3 Σύμπραξη ή κοινοπραξία

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

 

Πατήστε εδώ για τον Φάκελο Έργου.
Πατήστε εδώ για τα υπόλοιπα αρχεία.