Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 107,16 τ.μ. στο αγρόκτημα Πευκοφύτου, νομού Καστοριάς

αγρόκτημα Πευκοφύτου Καστοριά

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 107,16 τ.μ. στο αγρόκτημα Πευκοφύτου, νομού Καστοριάς για αναπτυξιακό σκοπό και συγκεκριμένα μόνο για υδρομάστευση πηγών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 107,16 τ.μ. στο αγρόκτημα Πευκοφύτου, νομού Καστοριάς για αναπτυξιακό σκοπό και συγκεκριμένα μόνο για υδρομάστευση πηγών

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. 73313/3-6-2020 αίτηση της εταιρείας «ΝΕΡΑ ΠΗΓΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Α.Ε.» με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης 107,16 τ.μ., από κοινόχρηστο τεμάχιο άνευ αριθμού αγροκτήματος Πευκοφύτου για αναπτυξιακό σκοπό και μόνο για υδρομάστευση πηγών.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) «περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012
  7. Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.
  8. Την αρίθμ. 130133/8155//13-7-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  9. Τα κτηματολογικά στοιχεία της οριστικής διανομής του αγροκτήματος  Πευκοφύτου στα οποία εμφανίζεται η έκταση των 107,16 τ.μ. ως κοινόχρηστο τεμάχιο άνευ αριθμού που θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης   Διαφορών.
  10. Το αριθμ. 110/2020 πρακτικό της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών με το οποίο εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για έκταση 107,16 τ.μ., από κοινόχρηστο τεμάχιο άνευ αριθμού αγροκτήματος Πευκοφύτου για αναπτυξιακό σκοπό και συγκεκριμένα μόνο για υδρομάστευση πηγών∙ η παραχώρηση θα είναι για είκοσι πέντε (25) έτη και η τιμή εκκίνησης τα δεκαπέντε (15,00) ευρώ  ανά στρέμμα και ανά έτος.

Αποφασίζει

ΑΔΑ: (ΩΞΩ37ΛΨ-ΣΚΤ)

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 1 του 1ο ορόφου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Καστοριάς  στις  3 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης στις  09:31 π.μ. και ώρα λήξης στις 09:40 π.μ. Επίσης ο χρόνος της δημοπρασίας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της επιτροπής εφόσον η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ενεργή.

2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:

Η προς παραχώρηση κατά χρήση της έκτασης 107,16 τ.μ., από κοινόχρηστο τεμάχιο άνευ αριθμού αγροκτήματος Πευκοφύτου για αναπτυξιακό σκοπό και συγκεκριμένα μόνο για υδρομάστευση πηγών όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διαγράμματα της ιδιώτη τοπογράφου μηχανικού Σωτηρίας – Ζωής Κολέσκα το οποίο έχει ελεγχθεί από το τμήμα Τοπογραφίας-Εποικισμού-Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Καστοριάς και έχει ελεγχθεί και διορθωθεί από την Δ/νση Δασών Καστοριάς.

3. Δεν θα γίνει καμία ανάπτυξη οποιουδήποτε έργου στην ζώνη προστασίας των είκοσι (20) μέτρων από το σημείο υδροληψίας του οικισμού Πευκοφύτου με συντεταγμένες Χ:240718 και Ψ:4464709 όσο διάστημα το σημείο αυτό θα παραμένει ενεργό.

4. Για οποιαδήποτε παρέμβαση στην ανωτέρω έκταση θα πρέπει να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του Ν.3937/2011 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου προκύψει στο μέλλον με σκοπό και στόχο την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

5.Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με την αριθμ. 110/2020 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι στα δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) ανά στρέμμα ανά έτος, και συνολικά ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (1,61 €) το έτος.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης