Δήμου Βοΐου Ν. Κοζάνης

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 6.680 τ.μ. στο αγρόκτημα Νέα Σπάρτη Δήμου Βοΐου Ν. Κοζάνης για αγροτική – κτηνοτροφική χρήση (τριφύλλι) (Επανάληψη)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 6.680 τ.μ. στο αγρόκτημα Νέα Σπάρτη Δήμου Βοΐου Ν. Κοζάνης για αγροτική – κτηνοτροφική χρήση (τριφύλλι) (Επανάληψη)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ.2 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010)».
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ.146/27-12-2010 (ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) «περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 και το άρθρο 44 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78Α/26-04-2016) (παραχωρήσεις ακινήτων).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
 5. Την υπ΄ αριθμ. 71321/12-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας η οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ.96749/10-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).
 6. Την από 12-07-2018 αίτησης του κ. Θεοδωρόπουλου Αναστασίου του Χαράλαμπου.
 7. Το αριθμ ΔΥ/20-05-2020 έγγραφο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που συνοδεύεται από την Δήλωση του ιδιώτη μηχανικού κ. Σέμου Ανδρέα στο συνημμένο τοπογραφικό, όπου βεβαιώνεται ότι η αιτούμενη έκταση δεν είναι δασικού χαρακτήρα.
 8. Το αρίθμ. 250173/175394/1597/21-07-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό.
 9. Το αρίθμ. 7091/11-06-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Βοΐου, με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό.
 10. Το αρίθμ. 65465/06-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό.
 11. Την αρίθμ. 73/2021Απόφαση Προσδιορισμού τιμήματος της Επιτροπής μας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(ΑΔΑ: 6Γ3Ψ7ΛΨ-Ν17)

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας της θα γίνει στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στις 2 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης στις 09:45πμ και ώρα λήξης στις 10:00πμ.

 1. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 6.680 τ.μ.:

Α) η έκταση των 4.475τμ, 370τ.μ. και 1.835τμ εμπίπτει εντός του υπ΄ αριθμ. 462 τεμαχίου, συνολικής έκτασης 89.873τ.μ. το οποίο φέρεται στο απόσπασμα του πίνακα της Συμπληρωματικής Διανομής αγροκτήματος «ΝΕΑ ΣΠΑΡΤΗ» του Δήμου Κοζάνης Ν. Κοζάνης έτους 1980 ως «Χερσολείβαδο Κοινόχρηστο» και η χρήση της θα είναι για ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΤΡΙΦΥΛΛΙ).

 1. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:
Με την αριθμ 73/2021 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι:

Α)  Για την έκταση των 4.475 τμ, στα Τριάντα Ευρώ και Είκοσι Δύο λεπτά (30,22) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά στα Εκατόν Τριάντα Πέντε Ευρώ και Είκοσι Έξι λεπτά (135,26) το έτος.

Β) Για την έκταση των 370 τμ, στα Οκτώ Ευρώ και Σαράντα λεπτά (8,40) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά στα Τρία Ευρώ και Έντεκα λεπτά (3,11) το έτος.

Γ) Για την έκταση των 1.835 τμ στα Οκτώ Ευρώ και Σαράντα λεπτά (8,40) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά στα. Δεκαπέντε Ευρώ και Σαράντα Δύο λεπτά (15,42) το έτος.

 1. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπο και χρόνο καταβολής του (άρθρο 9 και 10 Ν. 4061/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 998/46581/07-04-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953Β΄15-04-2014):

α) Για τα δύο μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται μηδενική.

Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

β) Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

γ) Ο χρόνος του τιμήματος θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης.

 1. Διάρκεια της παραχώρησης:
Για χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.
 1. Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου της προσφοράς ήτοι:

Α)  Για την έκταση των 4.475 τμ, στα Τρία ευρώ και Δύο λεπτά (3,02) και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι Δεκατρία Ευρώ και Πενήντα Δύο λεπτά (13,52) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Β)  Για την έκταση των 370 τμ, στα Ογδόντα Τέσσερα λεπτά (0,84) και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι Τριάντα Ένα λεπτά (0,31) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Γ)  Για την έκταση των 1.835 τμ στα Ογδόντα Τέσσερα λεπτά (0,84) και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι Ένα Ευρώ και Πενήντα Τέσσερα λεπτά (1,54) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

 1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη:

Ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.

 1. Πλειοδότες:

α) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή Δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών θα προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.

β) Δεν γίνονται δεκτοί στη Δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

γ) Για τον αποκλεισμό κάποιου από τη Δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.
 1. Διεξαγωγή της Δημοπρασίας:

Η Δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Δημοπρασίας, οι δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.

 1. Υπογραφή Πρακτικών:

Μετά τη λήξη της Δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που διενέργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του, αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν.4061/2012.

 1. Επανάληψη Δημοπρασίας:

Η Δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3. του άρθρου 4 του Ν.4061/2012. Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκκίνησης-ελάχιστης προσφοράς-δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιμής εκκίνησης.

β) Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.

γ) Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση. Στην περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοπρασίας, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δ.Ο.Υ., ως έσοδο του Δημοσίου.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

Συνημμένα:

Το σχεδιάγραμμα θέσης για τη διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 6.680 τ.μ. στο αγρόκτημα Νέα Σπάρτη Δήμου Βοΐου Ν. Κοζάνης για αγροτική – κτηνοτροφική χρήση (τριφύλλι) (Επανάληψη)

 

theodoropoylos-anastasios-6680