Αγρόκτημα Κομνηνά Ν. Κοζάνης

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 17.135 τμ στο Αγρόκτημα Κομνηνά Εορδαίας Ν. Κοζάνης για αγροτική χρήση

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 17.135 τμ στο Αγρόκτημα Κομνηνά Εορδαίας Ν. Κοζάνης για αγροτική χρήση

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 17.135 τμ στο Αγρόκτημα Κομνηνά Εορδαίας Ν. Κοζάνης για αγροτική χρήση

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010».
 2. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 και το άρθρο 44 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78Α/26-04-2016) (παραχωρήσεις ακινήτων).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
 5. Την υπ΄ αριθμ. 90847/08-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).
 6. Την  από 27-06-2022 αίτηση του  κου Χατζηκυριάκου Γρηγορίου του Γεωργίου.
 7. Το αρίθμ. 102182/27-06-2022 έγγραφο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης, που συνοδεύεται από την Δήλωση της ιδιώτου μηχανικού Ολυμπίας  Φελεκίδου, όπου βεβαιώνεται ότι η επίμαχη έκταση δεν είναι δασική.
 8. Το υπ’ αρ. 438197/07-11-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.(με όρους).
 9. Το υπ’ αρ. 21717/23-09-2022 έγγραφο του Δήμου Εορδαίας, Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης(με όρους).
 10. Το υπ’ αρ.141390/12-09-2022  έγγραφο του τμήματος Αναδασμού & Διαχείρισης Γης της  Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων της Π.Δ.Μ.
 11. Την αριθμ. 07/2023 απόφαση  περί προσδιορισμού ελαχίστου ορίου προσφοράς και ανωτέρου του 60% της μισθωτικής αξίας του ακινήτου προς εκμίσθωση ανά έτος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(ΑΔΑ: ΨΑ9Τ7ΛΨ-ΙΓ3)

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας της θα γίνει στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στις 15 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ και ώρα λήξης στις 10:10 π.μ.

 1. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 17.137τ.μ.:

Α) η έκταση των 6.140 τ.μ εμπίπτει στο υπ΄ αρ. 2049 τεμάχιο συνολικής έκτασης 59.125 τ.μ. το οποίο φέρεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα της Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος «ΚΟΜΝΗΝΑ» Ν. Κοζάνης του Αναδασμού έτους 1986 ως «Χερσολείβαδο κοινόχρηστο» για αγροτική χρήση.

Β)  η έκταση των 8.090 τ.μ εμπίπτει στο υπ΄ αρ. 2049 τεμάχιο συνολικής έκτασης 59.125 τ.μ. το οποίο φέρεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα της Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος «ΚΟΜΝΗΝΑ» Ν. Κοζάνης του Αναδασμού έτους 1986 ως «Χερσολείβαδο κοινόχρηστο» για αγροτική χρήση

Γ)  η έκταση των 2.905 τ.μ εμπίπτει στο υπ΄ αρ. 2049 τεμάχιο συνολικής έκτασης 59.125 τ.μ. το οποίο φέρεται στο απόσπασμα του κτηματολογικού πίνακα της Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος «ΚΟΜΝΗΝΑ» Ν. Κοζάνης του Αναδασμού έτους 1986 ως «Χερσολείβαδο κοινόχρηστο» για αγροτική χρήση.

3. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με την αριθμ 07/2023 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι:

Α) στα  Εννέα ευρώ (9,00) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 6.140 τ.μ. Πενήντα Πέντε Ευρώ και Είκοσι Έξι λεπτά (55,26) το έτος.

Β) στα  Εννέα ευρώ (9,00) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 8.090 τ.μ. εβδομήντα Δύο  Ευρώ και Ογδόντα Ένα λεπτά (72,81) το έτος.

Γ) στα  Εννέα ευρώ (9,00) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 2.905τ.μ. Είκοσι Έξι  Ευρώ και Δέκα Πέντε λεπτά (26,15) το έτος.

Συνολικά για τα 17.135 τ.μ στα Εννέα ευρώ (9€) το στρέμμα το έτος και συνολικά Εκατό Πενήντα Τέσσερα Ευρώ και Είκοσι δύο λεπτά (154,22 €) το έτος.

 1. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπο και χρόνο καταβολής του (άρθρο 9 και 10 Ν. 4061/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 998/46581/07-04-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953Β΄15-04-2014):

α) Για τα δύο μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται μηδενική.

Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

β) Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

γ) Ο χρόνος του τιμήματος θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης.

 1. Διάρκεια της παραχώρησης:

Για χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.

 1. Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου της προσφοράς ήτοι:

Α) Εννέα λεπτά (0,9 ) κατά στρέμμα ανά έτος και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι Πέντε Ευρώ και Πενήντα Τρία λεπτά (5,53€) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα για τα  6.140  τ.μ.

Β) Εννέα λεπτά (0,9 ) κατά στρέμμα ανά έτος και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι Επτά Ευρώ και Είκοσι Οχτώ λεπτά (7,28 €) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα για τα  8.090  τ.μ.

Γ) Εννέα λεπτά (0,9 ) κατά στρέμμα ανά έτος και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι Δύο Ευρώ και Εξήντα Ένα λεπτά (2,61 €) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα για τα  2.905  τ.μ.

Συνολικά: Εννέα λεπτά (0,9 ) κατά στρέμμα ανά έτος και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι Δέκα Πέντε Ευρώ και Σαράντα δύο λεπτά (15,42 €) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα για τα 17.135 τ.μ.

 1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη:

Ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.

 1. Πλειοδότες:

α) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή Δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών θα προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.

β) Δεν γίνονται δεκτοί στη Δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

γ) Για τον αποκλεισμό κάποιου από τη Δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

 1. Διεξαγωγή της Δημοπρασίας:

Η Δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Δημοπρασίας, οι δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.

 1. Υπογραφή Πρακτικών:

Μετά τη λήξη της Δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που διενέργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του, αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν.4061/2012.

 1. Επανάληψη Δημοπρασίας:
Η Δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3. του άρθρου 4 του Ν.4061/2012. Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκκίνησης-ελάχιστης προσφοράς-δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιμής εκκίνησης.

β) Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.

γ) Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση.

Στην περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοπρασίας, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. ως έσοδο του Δημοσίου.

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

 

Συνημμένα:

Το σχεδιάγραμμα θέσης για τη Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 17.135 τμ στο Αγρόκτημα Κομνηνά Εορδαίας Ν. Κοζάνης για αγροτική χρήση (pdf)

 

chatzikyriakos-grigorios-17135