Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 6.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού, νομού Καστοριάς

Διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 6.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού, νομού Καστοριάς για αναπτυξιακούς σκοπούς

Ο αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Έχοντας υπόψη:
1.Την από 932016 αίτηση της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΗΛΙΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ-ΓΡΑΜΜΟΣ Ι.Κ.Ε.» με την οποία ζητά την κατά χρήση παραχώρηση τμήματος από το αριθμ. 1063 μη κοινόχρηστου τεμαχίου εκτάσεως 6.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού για αναπτυξιακούς σκοπούς
2.Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ ́186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010 (ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) «περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
4.Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2γ του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
5.Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
6.Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων  του Ν. 4061/2012
7.Το με αριθ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη