αγρόκτημα Σκάφη Ν. Κοζάνης

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση έκτασης 44.275 τμ στο αγρόκτημα Σκάφη Ν. Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 44.275 τμ στο αγρόκτημα Σκάφη Ν. Κοζάνης για καλλιέργεια σιτηρών

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010».
 2. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 και το άρθρο 44 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78Α/26-04-2016) (παραχωρήσεις ακινήτων).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
 5. Την υπ΄ αριθμ. 90847/08-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).
 6. Τις υπ΄αριθμ. 188362/07-12-2021, 112492/13-07-2022  του κου Χατζημανώλη Γεωργίου του Στυλιανού.
 7. Το αρίθμ. ΔΥ 112492/14-07-2022 έγγραφο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, που συνοδεύεται από την Δήλωση του ιδιώτη μηχανικού Χατζημανώλη Κων/νου, όπου βεβαιώνεται ότι η επίμαχη έκταση δεν είναι δασική.
 8. Το υπ’ αρ. 398021/02-11-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό.
 9. Το υπ’ αρ.2762/31-08-2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Εφαρμογών & Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Εφαρμογών του Δήμου Κοζάνης με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό.
 10. Την αριθμ. 30/2023 απόφαση  περί προσδιορισμού ελαχίστου ορίου προσφοράς και ανωτέρου του 60% της μισθωτικής αξίας του ακινήτου προς εκμίσθωση ανά έτος.
 11. Το υπ’ αρ.23210/09-02-2023 έγγραφο του τμήματος Αναδασμού & Διαχ/σης της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(ΑΔΑ: 6Ρ0Ρ7ΛΨ-Ω47)

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας της θα γίνει στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στις 03 Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης στις 9:40 π.μ και ώρα λήξης στις 9:50 π.μ.

 1. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 66.053,39 τ.μ.:

α) Η έκταση  των 2.187τ.μ., συμπίπτει  με το υπ’αρίθμ. 172 τεμάχιο,

β) Η έκταση των 10.562τ.μ., συμπίπτει  με το υπ’αρίθμ.  173 τεμάχιο,

γ) Η έκταση των 12.500τ.μ   συμπίπτει  με το υπ’αρίθμ.  198 τεμάχιο,

δ) Η έκταση των 13.125,72 τ.μ συμπίπτει  με το υπ’αρίθμ. 203 τεμάχιο, 

ε) Η έκταση των  2.436τ.μ.  συμπίπτει  με το υπ’αρίθμ.  208 τεμάχιο,

στ) Η έκταση των 3.465τ.μ., συμπίπτει  με το υπ’αρίθμ.  217 τεμάχιο,

οι οποίες φέρονται ως «Έλος πρόσκαιρο κοινόχρηστο» της Οριστικής Διανομής του Αγροκτήματος «Σκάφης» Ν. Κοζάνης, έτους 1961, για καλλιέργεια σιτηρών.

 1. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με την αριθμ 30/2023 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι:

α) Για την  έκταση  των 2.187τ.μ., στα 12,60 € το στρέμμα το έτος και συνολικά 27,55 € το έτος.

β) Για την  έκταση των 10.562τ.μ., στα 12,60 € το στρέμμα το έτος και συνολικά 133,08 € το έτος.

γ) Για την  έκταση των 12.500τ.μ στα 12,60 € το στρέμμα το έτος και συνολικά 157,50 € το έτος.

δ) Για την  έκταση των 13.125,72 τ.μ στα 12,60 € το στρέμμα το έτος και συνολικά 165,36 € το έτος.

ε) Για την  έκταση των 2.436τ.μ.  στα 12,60 € το στρέμμα το έτος και συνολικά 30,69 € το έτος.

στ) Για την  έκταση των 3.465τ.μ., στα 12,60 € το στρέμμα το έτος και συνολικά 43,65 € το έτος.

Συνολικά για την έκταση των  τα 44.275τ.μ στα 12,60 € το στρέμμα το έτος ήτοι 557,86 Ευρώ το έτος.

 1. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπο και χρόνο καταβολής του (άρθρο 9 και 10 Ν. 4061/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 998/46581/07-04-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953Β΄15-04-2014):

α) Για τα δύο μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

β) Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

γ) Ο χρόνος του τιμήματος θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης.

 1. Διάρκεια της παραχώρησης:

Για χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.

 1. Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου της προσφοράς ήτοι:

Α) Ένα ευρώ και Είκοσι Έξι λεπτά (1,26 ) κατά στρέμμα ανά έτος και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι Πενήντα Πέντε ευρώ  και Εβδομήντα Οχτώ λεπτά (55,78 €) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα για τα 44.275 τ.μ.

 1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη:

Ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

Συνημμένα:

Το σχεδιάγραμμα θέσης της Διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 44.275 τμ στο αγρόκτημα Σκάφη Ν. Κοζάνης για καλλιέργεια σιτηρών (pdf)

 

chatzimanolis-georgios-44275

 

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 44.275 τμ στο αγρόκτημα Σκάφη Ν. Κοζάνης για καλλιέργεια σιτηρών