Διακήρυξη Δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 6.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού

Διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 6.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού, νομού Καστοριάς για αναπτυξιακούς σκοπούς.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Έχοντας υπόψη:
1. Την από 10-4-2014 αίτηση του Φανακίδη Γεωργίου του Στεφάνου με την οποία ζητά την κατά χρήση παραχώρηση τμήματος από το αριθμ.1063 η κοινόχρηστου τεμαχίου εκτάσεως 6.000 τ.μ.στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού για αναπτυξιακούς σκοπούς
2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ ́186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27122010 (ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) «περί Οργανισμού τηςΠεριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2γ του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη