Διαγωνισμός

Διακήρυξη Δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 6.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 6.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού, νομού Καστοριάς για αναπτυξιακούς σκοπούς.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Έχοντας υπόψη:
1. Την από 10-4-2014 αίτηση του Φανακίδη Γεωργίου του Στεφάνου με την οποία ζητά την κατά χρήση παραχώρηση τμήματος από το αριθμ.1063 η κοινόχρηστου τεμαχίου εκτάσεως 6.000 τ.μ.στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού για αναπτυξιακούς σκοπούς
2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ ́186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27122010 (ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) «περί Οργανισμού τηςΠεριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2γ του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη