Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Γρεβενών

Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Γρεβενών

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Γρεβενών» CPV: 43260000-3, 43313100-1 προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 502.200,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ 1:  «Προμήθεια ενός καινούργιου εκσκαφέα φορτωτή τροχοφόρου» εκτιμώμενης αξίας 85.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 20.400,00€ Σύνολο 105.400,00€ (ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α  160096).
  • ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια ενός καινούργιου πολυμηχανήματος (αλατοδιανομέα – λεπίδα αποχιονισμού – βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος)» εκτιμώμενης αξίας 320.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 76.800,00€ Σύνολο 396.800,00€ (ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α  160098).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00510054 και περιλαμβάνεται στο έργο της Πράξης:

«Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Γρεβενών»

η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2951/10-08-2021 και έχει λάβει κωδικό MIS 5071105.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΠΔΕ.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/06/2022 και ώρα 15:00

Συνημμένα: