Υπηρεσίες φύλαξης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών»

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Πτολεμαίων 1, για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης κατά τις ημέρες και τις ώρες οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στην παρούσα.

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΟΤΑ Β’ βαθμού και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές δημόσιες υπηρεσίες».

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.pdm.gov.gr και florina.pdm.gov.gr (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί)

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση : Πτολεμαίων 1 Φλώρινα, 5ος όροφος, με την επισήμανση να μην αποσφραγιστεί.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους ανωτέρω αρμόδιους για πληροφορίες στην προαναφερθείσα διεύθυνση και τηλέφωνα

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Φ. 072 Κ.Α.Ε 0899 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020 και 2021 του Φορέα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 63.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ :50.806,45 €, ΦΠΑ 24%: 12.193,55 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25-6-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Π.Ε. Φλώρινας στο Διοικητήριο, Πτολεμαίων 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων (ημιώροφος).

Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη, Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.