Διακήρυξη διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκπόνησης μελέτης: Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της ΠΕ Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης. Παραδοτέα D4.1.4 και D 5.1.3

Φράγμα Σισανίου

Διακήρυξη διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκπόνησης μελέτης: Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της ΠΕ Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης. Παραδοτέα D4.1.4 και D 5.1.3

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας / ΠΔΜ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της ΠΕ Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης. Παραδοτέα D4.1.4 και D 5.1.3” με προϋπολογισμό 52939,92 ευρώ (με Φ.Π.Α).

1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

μελέτη κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ 13 με προϋπολογισμό 52939,92 Ευρώ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 5,508,41 ΣΥΝΟΛΟ 42,804,45 και Φ.Π.Α. 24%: 10,135,47

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης -στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://florina.pdm.gov.gr/ πλην του εντύπου οικονομικής προσφοράς το οποίο θα παραλαμβάνεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φλώρινας μέχρι την 18-6-2020 και ώρα 13.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το ανωτέρω έντυπο και ταχυδρομικά με την προϋπόθεση ότι η αίτηση τους έχει κατατεθεί εντός των ορίων της ανωτέρω ημερομηνίας.

Η αναλυτική Διακήρυξη έχει συνταχθεί χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα την πρότυπη διακήρυξη της ΕΑΑΔΗΣΥ για σύναψη Δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο, 23850­54513,2385054483 FAX επικοινωνίας 23850-54524, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ι. Νίκου

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών έχουν οριστεί η 25-6-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25-6-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ 13 και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα.