Διοικητήριο ΖΕΠ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας Παρελκόμενου Πασσαλόμπηξης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Σ.Ε, της Δ.Τ.Ε (Έδρα)/Π.Δ.Μ.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας Παρελκόμενου Πασσαλόμπηξης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Σ.Ε, της Δ.Τ.Ε (Έδρα)/Π.Δ.Μ.

Αρ. Διακ  03/2021

α/α ΕΣΗΔΗΣ 106298

1.1    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 Επωνυμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS GR13
Τηλέφωνο 2461351194, 2461052707
Φαξ 2461052685
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο x.toumpas@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση:  www.promitheus.gov.gr  ή στη διεύθυνση ή στη διεύθυνση www.pdm.gov.gr .

δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL):

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (2008ΕΠ04100000) της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2014ΕΠ54100002»

Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε : 9471.04.54 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα  071 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη και  πίστωση .

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Παρελκόμενου διάνοιξης οπών, με σύστημα δύο αρίδων 100mm και 150mm και καρφωτικό πασσάλων (πασσαλομπήκτης) για το πολυμηχάνημα DAIMLER AG, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 135958.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 43311000-6

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 76.880,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 62.000,00  ΦΠΑ : 14.880,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  μέχρι της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/04/2021 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 26η Απριλίου 2021 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 10:00.

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη προμήθειας Παρελκόμενου Πασσαλόμπηξης (σε μορφή pdf)

diakiryxi3-2021-promitheia-passalompixis-pdm