Διακήρυξη 3/2017 προμήθεια καυσίμων ΠΕ Φλώρινας, για το διάστημα Νοέμβριος 2017 έως και Οκτώβριο 2018

Διαγωνισμός

Διακήρυξη 3/2017 προμήθεια καυσίμων ΠΕ Φλώρινας, για το διάστημα Νοέμβριος 2017 έως και Οκτώβριο 2018

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των αυτοκινήτων, μηχανημάτων και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2017 έως και Οκτώβριο 2018. (CPV 09135100-5, 09132100-4, 09134100-8).

Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους: 160.000,00 Euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης).

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,

έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

4. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) “περί κώδικα διοικητικής διαδικασίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

5. Το Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

6. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Το Ν. 3054/2002 (Α/230) «Οργάνωση Αγοράς Πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Της αρίθμ. 467/2002 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την αρίθμ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θερμάνσεως» όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1 -2010) ΚΥΑ και ισχύει.

10. Της αρίθμ. 316/2010 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου βενζίνης αμόλυβδης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το Ν. 4281/14 (Α/160) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

12. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (29/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»

13. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις»

14. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις.

15. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει.

16. Του Ν. 3414(ΦΕΚ 279/10-11-2005) «Περί τροποποίησης του Ν. 3310/2005 μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων.

17. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.δ όπως τροποποιήθηκε».

19. Το Ν. 3979/2011 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & λοιπές Διατάξεις».

20. Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74).

21. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης».

22. Την αριθμ. 196/17 απόφαση (ΦΕΚ 2824 /Β) απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».

23. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β`/11-8-2010] περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83,παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

24. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 ( L 76), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως ισχύει.

25. To N. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

26. Το Ν. 3548/07 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό τύπο & άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/2007), όπως ισχύει.

27. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

28. Το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ141/Α/10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».

29. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης».

30. Την παράγραφο Ζ του Ν. 4152/13 «Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» προσαρμογή στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

31. Το άρθρο 4 του Π.Δ 118/07 (150/Α) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης στον τοπικό τύπο.

32. Την αρίθμ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-12) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων».

33. Την αρίθμ. Π/12390/2013 (ΦΕΚ2677) υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτομέρειες & Διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».

34. Την υπ αρίθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (1317/Β) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».

35. N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

36. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας έτους 2017.

37. Την Αριθ. 158/16-11-2016 (ΦΕΚ3698 Β)΄ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, περί έγκρισης «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.

38. Τα πρωτογενή αιτήματα με ΑΔΑΜ: 17REQ001901390 για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το χρονικό διάστημα 1/11/2017 έως 31/10/2018 και ΑΔΑΜ: 17REQ001901385 προμήθεια υγρών καυσίμων για το χρονικό διάστημα από 1/11/2017 έως 31/10/2018.

39. Την αριθ. 1881/28-8-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δυτ. Μακεδονίας με ΑΔΑ: 7ΓΦ37ΛΨ-ΙΣΦ περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 160.000,00 € από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε.Φλώρινας (02.04), ειδικού φορέα 072 ΚΑΕ 1511 ποσού 69.800,00 € και ΚΑΕ 1512 ποσού 90.200,00 € οικονομικού έτους 2017-2018 για το έργο

«Προμήθεια υγρών καυσίμων καθώς και πετρελαίου θέρμανσης» συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00 € ευρώ.

α) για το χρονικό διάστημα από 1/11/2017 έως 31-12-2017: ΚΑΕ 1511 Προμήθεια υγρών καυσίμων ποσό 14.400,00 ΚΑΕ 1512 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ποσό 18.600,00,

β) για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως 31-10-2018: ΚΑΕ 1511 Προμήθεια υγρών καυσίμων ποσό 55.400,00 ΚΑΕ 1512 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ποσό 71.600,00,. προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο.

40. Την αριθ. πρωτ. 155479/9768/5-9-2017 με Α/Α 3/2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας για έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 160.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας, Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Φλώρινας (02.04), ειδικού φορέα 072, ΚΑΕ 1511.01 για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των αυτοκινήτων, των μηχανημάτων και των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας. Η επιβάρυνση ανά οικονομικό έτος είναι η εξής: για το έτος 2017 (από 1/11/2017 έως 31/12/2017) : ΚΑΕ 1511 Προμήθεια υγρών καυσίμων ποσό 14.400,00 ΚΑΕ 1512 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ποσό 18.600,00. Σύνολο ποσό 33.000,00 €. β) για το έτος 2018 (από 1/1/2018 έως 31/10/2018): ΚΑΕ 1511 Προμήθεια υγρών καυσίμων ποσό 55.400,00 € ΚΑΕ 1512 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ποσό 71.600,00 €. Σύνολο 127.000,00 €. Συνολικό ποσό έργου 160.000,00 €.

41. Την αριθ. πρωτ. 155480/9769/5-9-2017 με Α/Α/ 4/2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας για έγκριση της δέσμευσης πίστωσης ύψους 14.400,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας, Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας (02.04), ειδικού φορέα 072, ΚΑΕ 1511.01 οικ. έτους 2017 για την πληρωμή των δαπανών που θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρμανσης».

42. Την αριθ. πρωτ. 155658/9779/5-9-2017 με Α/Α/ 5/2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας για έγκριση της δέσμευσης πίστωσης ύψους 18.600,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας, Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας (02.04), ειδικού φορέα 072, ΚΑΕ 1512.01 οικ. έτους 2017 για την πληρωμή των
δαπανών που θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρμανσης».

43. Τα εγκεκριμένα αιτήματα με ΑΔΑΜ: 17REQ001916383 και ΑΔΑΜ: 17REQ001916491.

44. Την εισήγηση με αριθ. πρωτ. 161301/2171/14-9-2017 για την έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές προϋπολογισμού 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και δικαιωμάτων προαίρεσης για το διάστημα Νοέμβριος 2017 έως και Οκτώβριο 2018 για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας καυσίμων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για το διάστημα Νοέμβριος 2017 έως και Οκτώβριο 2018 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας» και τους όρους της Διακήρυξης.

45. Την αριθμ. 2083/26-9.-2017 (ΑΔΑ 61Λ57ΛΨ-22Ν) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης της διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές προϋπολογισμού 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας καυσίμων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για το διάστημα Νοέμβριος 2017 έως και Οκτώβριο 2018 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π. Ε. Φλώρινας» και των όρων της διακήρυξης.

46. Την ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2017 έως και τον Οκτώβριο 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος καυσίμου, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας τη μέρα παράδοσης του είδους (χωρίς ΦΠΑ) και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά τους, συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00 Euro, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης καθώς και πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2017 έως και τον Οκτώβριο 2018.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Διακήρυξη 3/2017 προμήθεια καυσίμων ΠΕ Φλώρινας, για το διάστημα Νοέμβριος 2017 έως και Οκτώβριο 2018, Πατήστε εδώ.

Διακήρυξη 3/2017 προμήθεια καυσίμων ΠΕ Φλώρινας, για το διάστημα Νοέμβριος 2017 έως και Οκτώβριο 2018