Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα – μηχανήματα έργου και επιβατικών αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας (Ορθή Επανάληψη)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα – μηχανήματα έργου και επιβατικών αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας (Ορθή Επανάληψη)

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών  επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου και των επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 8/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Π.Ε Φλώρινας ύστερα από την με αριθμ. 3071/2018/09-10-2018 (ΑΔΑ: 603Ι7ΛΨ-ΠΧΠ) απόφαση της Οικονομικής Π.Δ.Μ περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας «Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Επισκευής – Συντήρησης για τα Οχήματα – Μηχανήματα Έργου και Επιβατικά Αυτοκίνητα της ΠΕ Φλώρινας και των Όρων της» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για κάθε είδος προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Α) Προμήθεια ανταλλακτικών Μέχρι 54.339,88 €

Β) Υπηρεσίες επισκευής Μέχρι 20.059,20 €

Σύνολο Μέχρι 74.399,08 €

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 07-11-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1, 5ος, τ.κ. 53100 Φλώρινα).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 07-11-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στον Ημιώροφο του Διοικητηρίου, Πτολεμαίων 1, της Π. Ε. Φλώρινας.

Η «Εγγύηση συμμετοχής» καθορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ.

Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 8/2018.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για 180 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Φλώρινας. Η Διακήρυξη 8/2018 θα αναρτηθεί: 1. Στον ιστότοπο του προγράμματος ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), 2. Η περίληψη διακήρυξης στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο http://www.eprocurement.gov.gr 3. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (https://florina.pdm.gov.gr) και την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Φλώρινας-Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 23850 54-505, ή 2385350504 κ. Μαύρου Στέφανου) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Συνημμένα:

Ο Διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα – μηχανήματα έργου και επιβατικών αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας (Ορθή Επανάληψη)

Πατήστε εδώ για την Περίληψη του Διαγωνισμού.

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη.