Εκχιονιστικά μηχανήματα

Διαγωνισμός μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (Πολυεργάτες) 2018-2019 Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (Πολυεργάτες) 2018-2019 Π.Ε. Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει ωριαίας τιμής εργασίας, με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου Μίσθωσης Μηχανημάτων αποχιονισμού (Πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 5/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 63320

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ύστερα από την με αριθ.2566/21-8-2018 (ΑΔΑ 64ΒΑ7ΛΨ-ΨΘΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ., προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει ωριαίας τιμής εργασίας, με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου Μίσθωσης Μηχανημάτων αποχιονισμού (Πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019 (cpv 90620000-9).

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται συνολικά στα 124.800,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677).

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 29/8/2018. Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/9/2018 και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 25/9/2018 και ώρα 10:00.

Η σύμβαση θα θεωρηθεί ότι εκτελέσθηκε με την ολοκλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης δηλαδή με το πέρας της χειμερινής περιόδου 2018-19.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 402,58 € για έκαστη από τις 5 υπό αποχιονισμό Διαδρομές ή 2.012,90 € για το σύνολο των 5 Διαδρομών. Προσφορές μπορεί να υποβάλλονται είτε για το σύνολο των 5 τμημάτων – διαδρομών είτε για μεμονωμένες διαδρομές, με κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας τη χαμηλότερη ωριαία τιμή (χωρίς ΦΠΑ).

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Το έργο με κωδικό 2014ΕΠ54100002 έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 541 Π.Ε. Φλώρινας της Π.Δ.Μ..

Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας -Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 23850 54504, ή 2385350504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα. Η σχετική διακήρυξη και όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας https://www.pdm.gov.gr και της Π.Ε. Φλώρινας https://florina.pdm.gov.gr/.

Το τιμολόγιο δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνομα: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ΔΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

Ο Διαγωνισμός μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (Πολυεργάτες) 2018-2019 Π.Ε. Φλώρινας έχει τα ακόλουθα συνημμένα:

Πατήστε εδώ