Ενεργειακή αναβάθμιση Γρεβενά

Διαγωνισμός για την συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Δεσκάτης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός για την συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Δεσκάτης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Δεσκάτης»

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε., συνεχιζόμενα έτους 2020, Ο.Σ.Κ. 047/6. και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους (α) είτε με κατάθεσή στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης», διεύθυνση Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, 2ος όροφος, γραφείο 486, Τ.Κ. 51100, Γρεβενά.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, δηλ. https://grevena.pdm.gov.gr. στο σύνδεσμο: Ενημέρωση Πολιτών/Διακηρύξεις/Διαγωνισμοί, εκτός από το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς που διατίθενται δωρεάν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης», Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, Τ.Κ. 51100, 2ος όροφος. Γραφείο πρωτοκόλλου 486 ) μέχρι και την Πέμπτη 23/07/2020.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 για έργο κάτω των ορίων και όπου προβλέπεται χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Πληροφορίες παρέχονται από: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» – 2ος όροφος, τηλ.: 2462353256, -238, fax: 2462353239, e-mail: dte@grevena.pdm.gov.gr. αρμόδια υπάλληλος κα Καρέτσου Φανή ή στο τηλέφωνο της Γραμματείας 24623 53238, αρμόδια υπάλληλος κα Φαρμάκη Ανθούλα.

Ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:

 

  1. Περίληψη Διακήρυξης
  2. Αναλυτική Διακήρυξη
  3. Τεχνική Περιγραφή
  4. Προϋπολογισμός
  5. Περιγραφικό Τιμολόγιο
  6. Ε.Σ.Υ. (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων)
  7. Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)
  8. Τ.Ε.Υ.Δ. (σε επεξεργάσιμη μορφή)