Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου «Προμήθειας 2.500 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2020-2021»

Αντιπαγετικό άλας

Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου «Προμήθειας 2.500 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2020-2021»

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ύστερα από την με αριθ.1088/11-8-2020 (ΑΔΑ 9ΛΙΘ7ΛΨ-ΠΒΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ., προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας 2.500 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2020-2021».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 142.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 13%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για προμήθεια και μεταφορά 2.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος ανέρχεται στο ποσό των 142.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 125.663,72 και ΦΠΑ: 16.336,28 €).

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 9/9/2020. Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/9/2020 και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 1/10/2020 και ώρα 10:00. Η σύμβαση θα θεωρηθεί ότι εκτελέσθηκε με την παράδοση ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας του αλατιού αποχιονισμού.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 2.513,27 € για το σύνολο της ποσότητας αλατιού αποχιονισμού.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημερολογιακές ημέρες. Δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Το έργο με κωδικό 2014ΕΠ54100002 έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 541 Π.Ε. Φλώρινας της Π.Δ.Μ.. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας –Τμήμα Προμηθειών (τηλ.
23850 54504, ή 2385350504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Η σχετική διακήρυξη και όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από τις ιστοσελίδες της Περιφέρειας www.pdm.gov.gr και της Π.Ε. Φλώρινας
florina.pdm.gov.gr.

Το τιμολόγιο δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνομα: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ΔΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει τον προμηθευτή.

 

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη περίληψη της Διακήρυξης και το σχετικό ΤΕΥΔ.