Έγγραφα εκλογών

Διαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Αριθ. Εγκυκλίου: 65

Θέμα: ∆ιαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Για την προβολή, τη δημοσιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών κατά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. ‘Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών» (Α΄ 146), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4304/2014 (Α΄ 234)ενώ εισήχθησαν συμπληρωματικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις με το ν.4472/2017 (Α΄74), με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας των οικονομικών των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών.

Στην παρούσα εγκύκλιο, περιλαμβάνονται και οι μεταγενέστερες του ν. 4472/2017 ρυθμίσεις, που εισήχθησαν με τους ν.4483/2017 (Α΄107), ν. 4509/2017 (Α΄ 201) και ν.4604/2019 (Α’ 50).

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφεται αναλυτικά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για την ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων/συνασπισμών και των υποψηφίων βουλευτών.

Διαβάστε εδώ όλη την Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΖΝ2465ΧΘ7-ΟΞΒ)