Διαγωνισμός

Απλοποιημένη Προκήρυξη Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού του έργου: « Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών – ενίσχυση λόγω ανωτέρας βίας του έργου Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ. 113+000 έως τη Χ.Θ. 113+200» στην Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων, στο τμήμα Επταχώρι – Όρια Ιωαννίνων»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Απλοποιημένη Προκήρυξη  Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού

(ΑΔΑ: ΩΨΨΝ7ΛΨ-ΥΚΟ)

  1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού – συνοπτικού (άρθρο 29 του Ν.3669/08, άρθρο 60 του Ν. 4257/14, άρθρο 143 του Ν. 4281/14) για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών – ενίσχυση λόγω ανωτέρας βίας του έργου Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ. 113+000 έως τη Χ.Θ. 113+200» στην Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων, στο τμήμα Επταχώρι – Όρια Ιωαννίνων», με προϋπολογισμό 73.800,00 € (Κατηγορία οδοποιΐα).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με οικονομικές  προσφορές, που υποβάλλονται εγγράφως, ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/08. του άρθρου  60 του Ν. 4257/14και του άρθρο 143 του Ν. 4281/14.

  1. Περιγραφή του έργου: Ενίσχυση τοίχου από σαρζανέτια που είχε κατασκευαστεί στα πλαίσια της εργολαβίας <<Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ.113+00 έως τη Χ.Θ. 113+200>> και ο οποίος αστόχησε σε δύο τμήματα μήκους ~ 60,00 m ύστερα από ακραίες βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή στο τέλος Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου του 2015, οι οποίες οδήγησαν στην απότομη τήξη του χιονιού και στην υπερχείλιση του ρέματος Σαρανταπόρου, σε μαίανδρο του οποίου είχε κατασκευαστεί ο εν λόγω τοίχος.
  2. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρις (3) μήνες ή (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλων των σχετικών με τη δημοπρασία και να παραλάβουν τεύχος εντύπων στοιχείων για σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους στα γραφεία της Δ/νσεως Τεχνικών Έργων (έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέχρι και την Πέμπτη 23η Μαρτίου 2016. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλουν τα έξοδα αναπαραγωγής τους που ανέρχονται στο ποσό των  10,00 ΕΥΡΩ. Η κατάθεση του ποσού θα γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς αριθμός λογαριασμού GR82 0172 2750 0052 7505 3259 046 και η παραλαβή των τευχών θα γίνεται με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού.
  4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-03-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. (λήξη παράδοσης δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας  στην πόλη της Κοζάνης  και στην περιοχή ΖΕΠ  ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής.
  5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας.
  6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 1.200,00 ΕΥΡΩ. Ως χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία δημοπράτησης.
  7. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΣΑΕΠ 541 (ΕΑ 2623/2014). με ολικό προϋπολογισμό 73.800,00 € με Φ.Π.Α. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανόμενης και της κράτησης  6 %o του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137Α΄/24-8-93).
  8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κοζάνη,  01 -03-2016

Ο Αν/της Διευθυντής Τεχνικών Έργων (έδρα)

Π.Δ.Μ

Κωνσταντίνος Αναγνώστου

Πολ/κός Μηχανικός με Β΄β.