Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-10-2019)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-10-2019)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-10-2019)

 

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (8-10-2019) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2.  Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση Τροποποίησης συμβάσεως του έργου: «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πληµμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα», λόγω υποκατάστασης Αναδόχου, λόγω ολικής διαδοχής, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης και συγκεκριμένα συγχώνευσης µε απορρόφηση
 4. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και βελτιώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο 2019»
 5.  Έγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας
 6. Έγκριση Πρακτικού No 18/2019 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια

  «εξειδικευμένου εξοπλισμού παρακολούθησης των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών, στα πλαίσια του έργου CombineToProtect» και της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία

 7. Έγκριση Πρακτικού No 19/2019 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης της ποσότητας νερού σε ποτάμια της Φλώρινας στα πλαίσια του έργου J-Cross» και της  οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία
 8. Έγκριση Τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 143928/10-9-2019 Σύμβασης του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Φλώρινας Α.Ε. για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20, η οποία με την αριθ. 2054/2019 Απόφαση της Ο.Ε. παρέτεινε την αριθ. πρωτ. 230292/3595/13-12-2018 Σύμβαση μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-19 που έληγε 30-6-2019, ως προς την κατάργηση των δρομολογίων 1,4 και 6 του Τμήματος 7 αυτής, λόγω καταγγελιών του Δημοτικού Βεύης και του Γυμνασίου Βεύης και την έγκριση της διαπραγμάτευσης των δρομολογίων αυτών για την ανάδειξη αναδόχου ιδιοκτήτη  λεωφορείων
 9. Έγκριση Τροποποίησης της αριθ. 2054/2019 Απόφασης της Ο.Ε. ως προς το 1ο δρομολόγιο του Τμήματος 11 της Σύμβασης του Φώτιου Χατζηκωνσταντίνου & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία παρατάθηκε με την ως άνω Απόφαση για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20, κατά τα άλλα ισχύει η ως άνω Απόφαση ως έχει
 10. Έγκριση τροποποίησης της υπ αριθμ. 144672/10-9-2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV005542690 2019-09-11) συμπληρωματικής σύμβασης ανάθεσης

  υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με Επιβατικά Δ.Χ. σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Γρεβενών για τη σχολική περίοδο 2019-2020

 11. Έγκριση πρακτικού II Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Διεθνή  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019 – 2020 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 12. Έγκριση Τροποποίησης της υπ’ αριθμό 1006/19 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 13.  Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 14. Έγκριση δαπάνης και παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 15. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση δαπάνης για αποκατάσταση βλάβης υδραυλικού συστήματος της μονάδας 2 του ΜΥΗΣ Πραμόριτσας
 17. Έγκριση δαπάνης για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΩΠΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΕΣ ΘΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ»
 18.  Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού

  ποσού 160.000,00 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού  για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2020 – 2021

 21. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 23. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το έτος 2020, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 24.  Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚOY IΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας και μεταφοράς 10.800 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2019 – 2020
 25. Έγκριση ανάληψης, διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και του ορισμού υπολόγου για την έκδοση Χ.Ε.Π
 26. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρεις Δυτικής Μακεδονίας, στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο – Forum της O.T.S.
 27. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 20 Διαπραγμάτευσης της 3-10-2019 για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης και της κατακύρωσης αυτού σε ανάδοχο οδηγό ταξί
 28. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας της , προϋπολογισμού 403.771,35 € (συμπ. ΦΠΑ) »
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 32. Άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 16/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας
 33. Έγκριση των πρακτικών I και II  που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για την

  «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων (2000) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2019-2020» προϋπολογισμού 148.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

 34. Έγκριση του Πρακτικού Νο 17/2019 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας Εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε. στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2019 για την προμήθεια και μεταφορά 2.187 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2019-2020
 35. Έγκριση μετακίνηση εκτός έδρας του Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Στέργιου Κιάνα
 36. Ορισμός δικηγόρου
 37. Ορισμός δικηγόρου
 38. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 39. Έγκριση  Πρακτικού IΙ (Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού, περιόδου 2019-2020, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 40. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών επισκευής διαμορφωτήρα SHM SNT-1, ME 80353 Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης
 41. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ 179601/2085/4-10-2018 (ΑΔΑΜ 18SYMV003795654) σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών – Κ.Τ.Ε.Ο. Γρεβενών – Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης»
 42. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 7.750,00€ για την προμήθεια της τηλεπικοινωνιακής συνδρομής ανά GPS και εγκατάσταση/απεγκατάσταση των συσκευών GPS επί των μισθωμένων αποχιονιστικών μηχανημάτων στην έναρξη και λήξη αντίστοιχα της χειμερινής περιόδου