Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-1-2023)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-1-2023)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-1-2023)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 17-1-2023 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 44.822,69€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΗΓΑΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 57.888,01€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ ΤΑΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΕΙΑ»,  προϋπολογισμού  74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς  βάσει τιμής
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής των Συμβάσεων Υπηρεσιών & Προμηθειών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ – ΧΙΟΝΑΤΟ», της ΣΑΕ 071 (ενάριθμο έργο 2017ΣΕ07100017) και ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο έργο 2014ΕΠ54100002)
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 7. Πρόεδροι Επιτροπών Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων, ημερολογιακού έτους 2023 (με εφαρμογή προγενέστερων διατάξεων)
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 8. Συγκρότηση Επιτροπών Διεξαγωγής Διαδικασιών Ανάθεσης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως σήμερα ισχύει ημερολογιακού έτους 2023
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση Πίνακα Υπαλλήλων – Υπηρεσιακών Μελών, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών 1. Διαπίστωσης: α) έλλειψης υλικών – μικροϋλικών απαραίτητων για τη λειτουργία του Τ.Μ.Ε., β) βλαβών που αφορούν τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα, γ) αξιολόγησης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους και δ) διαπίστωσης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το ημερολογιακό έτος 2023, και 2. Παραλαβής: α) υγρών καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, β) υλικών – μικροϋλικών απαραίτητων για τη λειτουργία του Τ.Μ.Ε., γ) ποιοτικής και ποσοτικής των ανταλλακτικών – εξαρτημάτων καθώς και των εργασιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου, δ) εργασιών μικρής κλίμακας επισκευής εργοταξίων Τ.Μ.Ε. και ε) εργασιών που αφορούν την φωτεινή σηματοδότηση δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το ημερολογιακό έτος 2023
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για τα έτη  2023-2025
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο, για το έτος 2023, προμήθειας ανταλλακτικών – υλικών και υπηρεσιών επισκευής οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2022-2024
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 12. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2η/2023
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέου δρομολογίου μεταφοράς ενός μαθητή, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο αίτημα του 2ου Γυμνασίου Φλώρινας, στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2022-23
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)
 14. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με νέο αίτημα του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνάσιου-Λύκειου Φλώρινας (ΕΝΕΕΓΥ-Λ), στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2022-23 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)
 15. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 16. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 19. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 21. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια  στεφάνων για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για το έτος 2023
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 23. Έγκριση δαπάνης για την παροχή γευμάτων φιλοξενίας στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 24. Έγκριση δαπάνης για αφορά το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Καστοριάς»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Κοζάνης»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι Κ2,Κ3 της οδού Δυτικής Εορδαίας»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 27. Έκκριση δαπάνης για το έργο «Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός (1) οχήματος τύπου 4Χ4 ημιφορτηγού και δύο (2) υβριδικών επιβατικών οχημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 29. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων Φωτεινής-Μεταμόρφωσης & Γκιόλε»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για τις ανάγκες ανέγερσης-αποπεράτωσης βρύσης στον οικισμό Αυλών Δ. Σερβίων
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 31. Έγκριση δαπάνης Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικών
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 33. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 34. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.100,00€ για πληρωμή εξόδων εγγυητικής
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 35. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 36. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 1920/22 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής “Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων Φωτεινής – Μεταμόρφωσης και Γκιόλε», λόγω αλλαγής των όρων της Διακήρυξης, ως προς το λογότυπο και την απόφαση ανάληψης πίστωσης και έγκριση των νέων
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 37. Έγκρισης υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης πλωτών εγκαταστάσεων και αντλιοστασίου αρδευτικού Ιμέρων» Προϋπολογισμού: 275.000.00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 38. Έγκριση μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην 1η/09-01-2023 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 39. Έγκριση μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην 1η/09-01-2023 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)