προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

Αριθμός Διακήρυξης  17/19  Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 80394 (ΑΔΑ: ΩΦ0Β7ΛΨ-Ν9Α)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της  προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Τμήμα 1: 99.250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Τμήμα 2: 23.656,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Τμήμα 3: 5.537,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 30/10/2019 και ώρα 10:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 4/11/2019 και ώρα 10:00. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 93, 94, και 95 του Ν. 4412/16.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 360 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α:

Για το Τμήμα 1: 1.600,00 ευρώ

Για το Τμήμα 2: 382,00 ευρώ

Για το Τμήμα 3: 90,00 ευρώ

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.

Ο Περιφερειάρχης

ΔυτικήςΜακεδονίας

Κασαπίδης Γεώργιος 

 

 

 

 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμή θεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

Αριθμός Διακήρυξης  17/19  Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 80394 (ΑΔΑ: ΩΦ0Β7ΛΨ-Ν9Α)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της  προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Τμήμα 1: 99.250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Τμήμα 2: 23.656,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Τμήμα 3: 5.537,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α