Διαγωνισμός

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με αριθμό Διακήρυξης 1/2018 για την προμήθεια και μεταφορά 900 τόνων αλατιού

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με αριθμό Διακήρυξης 1/2018 για την προμήθεια και μεταφορά 900 τόνων αλατιού

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ΠΔΜ διενεργεί Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με αριθμό Διακήρυξης 1/2018 για την προμήθεια και μεταφορά 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. (cpv 34927100-2) για το έτος 2018.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά τόνο (χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ).

Προϋπολογισμός (μαζί με ΦΠΑ): 74.000,00 ευρώ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕ 541)

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη από τις 9/1//2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 22 /01/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών/Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ αριθμ. Συστήματος: 51777

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26/01/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 09-01-2018, ημέρα Τρίτη.

Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο.

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 1/2018 Δ/ξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4, Τηλ.2467350279, fax: 2467350353).

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Σχετικά με τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με αριθμό Διακήρυξης 1/2018 για την προμήθεια και μεταφορά 900 τόνων αλατιού:

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

 

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 1/2018 Δ/ξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4, Τηλ.2467350279, fax: 2467350353).