Αποχιονισμός ΠΔΜ

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, Προμήθειας και Μεταφοράς 11.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος (CPV 34927100-2)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, Προμήθειας και Μεταφοράς 11.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος (CPV 34927100-2)

Α. 5.500 τόνοι για τις εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (4000+1500 προαίρεση) και

Β. 5.500 τόνοι για τις εργασίες αποχιονισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (4000+1500 προαίρεση)

 

Αρ. Διακ  12/2022

α/α ΕΣΗΔΗΣ 168657

1.1    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνα 2461351194 & 2461052704 (Έδρα) & 2461351250 (Ενότητα)
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο x.toumpas@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου

«ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (2008ΕΠ04100000) της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2014ΕΠ54100002 (Έδρα) της ΣΑΕΠ 541».

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε : 9471.04.14 & 9471.04.54 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα  071 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη και  πίστωση.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με α) αρ. πρωτ.  45953/24-03-2022. (ΑΔΑΜ22REQ010457673, ΑΔΑ 9ΨΒΙ7ΛΨ-3ΩΩ) για την ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022. και έλαβε α/α 1604, καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα 071 και β) αρ. πρωτ.  92611/10-06-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010799277, ΑΔΑ 97Ψ37ΛΨ-0Υ8) για την ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022. και έλαβε α/α 2495, καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα 071.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια και μεταφορά 11.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (ΠΔΜ Έδρα) (4000 τόνοι+1.500 δικαίωμα προαίρεσης) και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΠΕ Κοζάνης) (4000 τόνοι+1.500 δικαίωμα προαίρεσης) (CPV 34927100-2).

Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα και την μεταφορά των ποσοτήτων άλατος στους τόπους που θα του υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

Η ανάληψη από την πλευρά του αναδόχου και της μεταφοράς του άλατος, με δικά του έξοδα, κρίνεται αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση της προμήθειας, από άποψη περιορισμού του συνολικού κόστους και επιπλέον για την διευκόλυνση των εργασιών αποχιονισμού από τεχνική άποψη, από τα αρμόδια συνεργεία, σε σχέση με τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό των διατιθέμενων μέσων και αναγκαίων πόρων, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών.

Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ  του άρθρου 53 του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21).

 

Συνημμένα:

  • Η διακήρυξη για τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμός, άνω των ορίων, Προμήθειας και Μεταφοράς 11.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος (σε μορφή pdf)
  • Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή docx)

 

 

diakyrixi-12-2022-promitheia-metafora-11000-tonon-alatos-pdm-pekozanis