Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημόσιος Ηλεκτρονικός  Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.

Αριθμός Διακήρυξης:  14/2018 (α/α 61639)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.

Ο Διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κατωτέρω Τμήματα (αναλυτική Περιγραφή ποσοτήτων στην αριθμ. 14/2018 διακήρυξη):

1.ΤΜΗΜΑ 2. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5. (3+4) ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)  (χωρίς ΦΠΑ)  (χωρίς ΦΠΑ)
1. ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΖΑΝΤΕΣ Σύμφωνα με τη Διακήρυξη 19.458,00 € 0,00 € 19.458,00 €
2. ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL ΜΕ 129392 Σύμφωνα με τη Διακήρυξη 3.609,20 € 820,00 € 4.429,20 €
3. NISSAN PICK UP ΚΗΙ 8680 και ΚΗΗ 5413 Σύμφωνα με τη Διακήρυξη 290,00 € 0,00 € 290,00 €
4. DAIMLER CHRYSLER ΜΕ 127875 Σύμφωνα με τη Διακήρυξη 1.695,00 € 800,00 € 2.495,00 €
5 NISSAN PICK UP ΚΗΗ 5413 Σύμφωνα με τη Διακήρυξη 314,00 € 260,00 € 574,00 €
6 NISSAN CABSTAR ΚΗΗ 5416 Σύμφωνα με τη Διακήρυξη 2.550,00 € 260,00 € 2.810,00 €
7 IVECO MAGIRUS ΚΗΗ 5412 Σύμφωνα με τη Διακήρυξη 1.147,00 € 400,00 € 1.547,00 €
8. ΦΟΡΤΩΤΗΣ FOREDIL MACCHINE ΜΕ 129395 Σύμφωνα με τη Διακήρυξη 330,00 € 110,00 € 440,00 €
ΣΥΝΟΛΑ (χωρίς ΦΠΑ) 29.393,20 € 2.650,00 € 32.043,20 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) 39.733,57 €

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα ανωτέρω τμήματα και για το σύνολο των ποσοτήτων. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μεσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16

  • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: Αμέσως
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/08/2018 και ώρα 23:59.
  • Αποσφράγιση Προσφορών 17/08/2018, ώρα 10:00 π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η σύμβαση θα ισχύει από της υπογραφής και μέχρι 31/12/2018, με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) μήνες.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, για το μέρος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά σύμφωνα με το πίνακα της παρ. 2.2.2 της Διακήρυξης.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 6 μήνες (180 ημέρες). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

 

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

 

Συνημμένα:

Η περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: 7Δ227ΛΨ-Λ3Π)