Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Αποκατάσταση, σταθεροποίηση κατολισθήσεων πράνων στην ΕΟ 20 (Κοζάνης – Ιωαννίνων)

Κατολισθήσεις

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Αποκατάσταση, σταθεροποίηση κατολισθήσεων πράνων στην ΕΟ 20 (Κοζάνης – Ιωαννίνων)

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου / Αναθέτουσα Αρχή / Στοιχεία επικοινωνίας

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οδός: ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ταχ.Κωδ.: 50100

Τηλ.: 2461052682

Telefax: 2461052685

E-mail: dte@pdm.gov.gr

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Αναγνώστου

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

1.4 Προϊσταμένη Αρχή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Τ.Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ 2461351568, FAX 2461047229, MAIL info.oe.@pdm.gov.gr, και η Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ.(Έδρα) σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του Ν.4447/16 και την παρ.2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 που έχει έδρα στην ΖΕΠ Κοζάνης

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΔΡΑ

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους προσφέροντες1 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

Διευκρινήσεις επί της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου

 

apokatastasi-statheropoiisi-katolisthiseon-pranon-2019-diefkriniseis

 

 

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Αποκατάσταση, σταθεροποίηση κατολισθήσεων πράνων στην ΕΟ 20 (Κοζάνης – Ιωαννίνων)

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Αποκατάσταση, σταθεροποίηση κατολισθήσεων πράνων στην ΕΟ 20 (Κοζάνης – Ιωαννίνων) – (Κοζάνης – Ιωαννίνων) – (Κοζάνης – Ιωαννίνων)