Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου «Έργα προστασίας των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών για αγροτική χρήση» ΠΕ Φλώρινας (Ορθή Επανάληψη)

Μικρή Πρέσπα

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου «Έργα προστασίας των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών για αγροτική χρήση» ΠΕ Φλώρινας (Ορθή Επανάληψη)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας /Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε Φλώρινας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Έργα προστασίας των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών για αγροτική χρήση» προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά τη μελέτη ύψους: για την κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 71.300,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και συνολικής δαπάνης 120.000,00 € (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α. & αναθεώρηση).

1. Το έργο συντίθεται από τις’ ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη; άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΠΕ Φλώρινας (https://florina.pdm.gov.gr) Ενότητα Εξυπηρέτηση Πολιτών/Προκηρύξεις-Διακηρύξεις) από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/12/2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:30’

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/01/2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00’.

4. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

5. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ως κάτωθι:

-Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ «Α2 Τάξη και Άνω» (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 96.754,10 € που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ..),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

ΓΕFΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Πατήστε εδώ κι εδώ (έγιναν αλλαγές στην Αναλυτική Διακήρυξη).