Ανάθεση της ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαγωνισμός

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν των αρίθμ. 7/2016  & 1309/16 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της, για ένα έτος. Οι ελάχιστες  απαιτήσεις και προδιαγραφές των καλύψεων αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας στον συνημμένο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 9.800,00 € και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 03/10/2016 ημέρα Δευτέρα στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος  γραφείο 25) της Π. Δ. Μ, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη Τ.Κ 50 100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των οχημάτων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές  θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο τηλ. 24610 52707, αρμόδιος υπάλληλος  Βασιλειάδης Λάζαρος. Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

Συνημμένα:

Πινακας προσφοράς επιβατικών