Διαγωνισμός

Ανάθεση σύμβασης αναδόχου για περιπτώσεις θανάτωσης ζωών για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών για το έτος 2016-2017

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν της αρίθμ. 1329/16 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση σύμβασης αναδόχου για περιπτώσεις θανάτωσης ζωών για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών για το έτος 2016-2017. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της παροχής αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας (ΑΔΑ: ΨΦΝ77ΛΨ-ΓΜΚ).

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 10.000 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Μ. όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 109418/4854 12/08/2016 δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 7ΕΚΓ7ΛΨ-Λ9Δ)

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 8/9/2016 ημέρα Πέμπτη στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25)  Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής στο τηλ. 2461049988 (Fax 24610 49987) αρμόδιος κ. Ζώης Γακίδης. Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της  Π.Δ.Μ , στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.

Ο Διευθυντής Οικονομικού

κ.α.α

 

Καλπάκη Βάϊα

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Με τον όρο μεταφορά προς καταστροφή ζώων  εννοούμε την φόρτωση ζώντων ή θανατοθέντων ζώων από την εκτροφή,  μεταφορά και εκφόρτωση τους στην  εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης.

Με τον όρο θανάτωση/καταστροφή ζώων εννοούμε τη θανάτωση,  προετοιμασία του νεκρού ζώου για δειγματοληψία  και την καταστροφή του από την  εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης.

Με τον όρο  εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης  εννοούμε τη νόμιμα αδειοδοτημένη  από την κτηνιατρική  αρχή:

α) μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού ή μονάδα συναποτέφρωσης ή μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1 συνοδευόμενη από μονάδα αποτέφρωσης  χαμηλού ή υψηλού δυναμικού ή μονάδα μεταποίησης  υλικών κατηγορίας 1 συνοδευόμενη από μονάδα συναποτέφρωσης, εγκεκριμένες σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 211/2006 (Α ́ 211), όπως κάθε φορά ισχύει, και των άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού 142/2011 ή

β) μονάδα αποτέφρωσης ή μονάδα συναποτέφρωσης που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την αριθμ. 22912/1117/1−6−2005 απόφαση (Β ́ 759/6−6−2005).

Α)Υποχρεώσεις του ανάδοχου σε υλικοτεχνική υποδομή:

1) Να διαθέτει τουλάχιστον ένα φορτηγό για την μεταφορά των ζώων αδειδοτημένο και εγκεκριμένο από την κτηνιατρική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1/2005 « Προστασία των ζώων κατά την μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθμ. 1255/97 » του Συμβουλίου.

2) Να διαθέτει τουλάχιστον ένα φορτηγό μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 (ΖΥΠ) σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη μεταφοράς θανατοθέντων ζώων, αδειοδοτημένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το   με το άρθρο 8 του   Π.Δ. 211/2006.

3) Να διαθέτει σφαγειοτεχνική εγκατάσταση νόμιμα αδειοδοτημένη σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2007 ΦΕΚ Α΄95) όπου θα γίνεται η θανάτωση των  ζώων.

4)  Να διαθέτει εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006 όπου θα γίνεται η καταστροφή των θανατοθέντων  ζώων και η οποία την τέφρα που προκύπτει  από την καύση θα εναποθέτει σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής.

Επίσης κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης  στην οποία θα αναγράφει ότι:

α) Θα προσκομίσω ότι άλλο δικαιολογητικό /παραστατικό στοιχείο μου ζητηθεί από την  κτηνιατρική υπηρεσία, σχετικό με την σύμβαση που θα υπογράψω και θα προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία.

β) Θα λαμβάνω όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης του εξοπλισμού και των οχημάτων μεταφοράς, με εγκεκριμένα απολυμαντικά μέσα, για την αποτροπή μετάδοσης νόσου σε άλλες περιοχές ή εκτροφές.

γ) Η  μεταφορά προς καταστροφή ζώων  και θανάτωση/καταστροφή ζώων θα γίνεται σε ώρες και μέρες μη λειτουργίας του σφαγείου.

δ) Αναλαμβάνω την ολική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών (μεταφορά προς καταστροφή ζώων και θανάτωση/καταστροφή ζώων κ.λ.π) που  αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων, των κτηνοτρόφων και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Β) Υποχρεώσεις του ανάδοχου στην υπηρεσία.

Να καταθέτει στην υπηρεσία το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών  ήμερων από την ημερομηνία της θανάτωσης/καταστροφής

1) Αίτηση

2) Ζυγολόγιο στο οποίο θα υπογράφει και ο κτηνοτρόφος κάτοχος των ζώων.

3) Τιμολόγιο της δαπάνης  μεταφορά προς καταστροφή ζώων  και θανάτωση /καταστροφή ζώων στο οποίο θα διαχωρίζεται  το κόστος μεταφορά προς καταστροφή ζώων από θανάτωση /καταστροφή ζώων

4) Βεβαίωση απολύμανσης του μεταφορικού μέσου από τον κτηνίατρο του σφαγείου.

Tο ποσό προσφοράς θα πρέπει να αντιστοιχεί στο σύνολο της υπηρεσίας δηλαδή, κόστος μεταφοράς προς καταστροφή ζώων και θανάτωσης /καταστροφή ζώων και η τιμή προσφοράς θα ανταποκρίνεται σε ευρώ ανά κιλό ζώντος  βάρους ή ανά κιλό θανατοθέντος βάρους των ζώων, που πρόκειται να γίνει θανάτωση /καταστροφή.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  Κτηνιατρικής

Ζώης Γακίδης

Κτηνίατρος