Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου της απόφασης του έργου: «Ανέγερση ισόγειας αγροτικής αποθήκης, γεφυροπλάστιγγας, οικίσκου και περίφραξης οικοπέδου, συνολικού όγκου 9727,75 m3 στα αγροτεμάχια με αριθμό 392 και 393 οριστικής διανομής Καυκάσου έτους 1935, της κτηματικής περιοχής Ν. Καυκάσου, της Δ. Ε. Κ. Κλεινών, της Π.Ε. Φλώρινας»

Νέος Καύκασος Φλώρινας

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου της απόφασης του έργου: «Ανέγερση ισόγειας αγροτικής αποθήκης, γεφυροπλάστιγγας, οικίσκου και περίφραξης οικοπέδου, συνολικού όγκου 9727,75 m3 στα αγροτεμάχια με αριθμό 392 και 393 οριστικής διανομής Καυκάσου έτους 1935, της κτηματικής περιοχής Ν. Καυκάσου, της Δ. Ε. Κ. Κλεινών, της Π.Ε. Φλώρινας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦEK1391Β/29-9-2003), τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), να λάβουν γνώση, επί  του περιεχομένου της απόφασης για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου:

«Ανέγερση ισόγειας αγροτικής αποθήκης, γεφυροπλάστιγγας, οικίσκου και περίφραξης οικοπέδου, συνολικού όγκου 9727,75 m3 στα αγροτεμάχια με αριθμό 392 και 393 οριστικής διανομής Καυκάσου έτους 1935, της κτηματικής περιοχής Ν. Καυκάσου, της Δ. Ε. Κ. Κλεινών, του Δ. Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(Κατηγορίας Β, Ομάδας 9ης  , Α/Α 222).

Φορέας έργου ή δραστηριότητας: Τορλαχίδης Παύλος του Παντελή

Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου, Δευτέρα-Παρασκευή, 07:00-15:00., τηλ. 2461052621

Αριθμ. Πρωτ. Απόφασης : 106249/23-7-2019 (ΑΔΑ: 6Υ1Φ7ΛΨ-1ΚΒ)

Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.pdm.gov.gr.

Εφημερίδα όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: «ΗΧΩ»

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

 

                                                                     

Φώτιος Κεχαγιάς

 

* Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Για την χρήση της πλατφόρμας ΗΠΜ είναι απαραίτητα:

  • ένας Η/Υ με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα πρόγραμμα περιήγησης web (internet browser) λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κλπ.
  • η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια με χρήση του προγράμματος περιήγησης web και πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eprm.ypen.gr εμφανίζεται μία ιστοσελίδα εισαγωγής από την οποία δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και εισαγωγής στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.