Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30-7-2016)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30-7-2016)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30-7-2016)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5811/27-7-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης υπαλλήλου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                     ΘΕΣΗ                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
COM/AT/HR/16/AD5         Temporary Agents (M/F)       09.09.2016 (12.00 Brussels Time)
                                      Administrators Grade AD5
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/working_senior_mgt_en.htm
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
HR-AT-CANDIDATURES@ec.europa.eu

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΣΠΛ465ΦΘΕ-ΜΥ7)

Για την Π.Δ.Μ.

 

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30-7-2016)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5811/27-7-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης υπαλλήλου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                     ΘΕΣΗ                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
COM/AT/HR/16/AD5         Temporary Agents (M/F)       09.09.2016 (12.00 Brussels Time)
                                      Administrators Grade AD5
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/working_senior_mgt_en.htm
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
HR-AT-CANDIDATURES@ec.europa.eu

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΣΠΛ465ΦΘΕ-ΜΥ7)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30-7-2016)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5811/27-7-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης υπαλλήλου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                     ΘΕΣΗ                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
COM/AT/HR/16/AD5         Temporary Agents (M/F)       09.09.2016 (12.00 Brussels Time)
                                      Administrators Grade AD5
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/working_senior_mgt_en.htm
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: