Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) (9-8-2018)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) (9-8-2018)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) (9-8-2018)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5275/18-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency – EDA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

ΘΕΣΗ,                              ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ,                             ΠΡΟΘΕΣΜΙA

Project Officer PESCO Analysis and  Assessment (Capability, Armament & Technology  irectorate), Temporary Agent (AD 10),  17.09.2018

Policy Officer Defence Industry Engagement (European Synergies and Innovation Directorate) SNE (AD10), 17.09.2018

Project Officer SES Policy (Cooperation Planning & Support Directorate) SNE (AD10),  17.09.2018

Procurement and Contract Officer (Corporate Services Directorate), Temporary Agent (AD7),  17.09.2018

Deputy Accountant (Corporate Services Directorate),  Contractual Agent (IV) 17.09.2018

HR Assistant (Corporate Services Directorate), Contractual Agent (III), 17.09.2018

Σύμφωνα με το Α.Π. 5275/18-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency – EDA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eda.europa.eu/jobs/current-vacancies

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στoν ως άνω Οργανισμό.

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω45Δ465ΧΘΨ-ΓΣΨ)

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) (9-8-2018)

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) (9-8-2018)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5275/18-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency – EDA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

ΘΕΣΗ,                              ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ,                             ΠΡΟΘΕΣΜΙA

Project Officer PESCO Analysis and  Assessment (Capability, Armament & Technology  irectorate), Temporary Agent (AD 10),  17.09.2018

Policy Officer Defence Industry Engagement (European Synergies and Innovation Directorate) SNE (AD10), 17.09.2018

Project Officer SES Policy (Cooperation Planning & Support Directorate) SNE (AD10),  17.09.2018

Procurement and Contract Officer (Corporate Services Directorate), Temporary Agent (AD7),  17.09.2018

Deputy Accountant (Corporate Services Directorate),  Contractual Agent (IV) 17.09.2018

HR Assistant (Corporate Services Directorate), Contractual Agent (III), 17.09.2018