Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) (7-6-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) (7-6-2022)

Σύμφωνα με τα Α.Π.:3574/18-05-2022 και Α.Π.:3614/18-05-2022 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ             – –           ΘΕΣΗ            – –                    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

SRB/AD/2022/005, ΗR Legal Expert (A D 6), 13-06-2022 (12:00 ώρα Βρυξελλών)

SRB/AD/2022/006, Senior Accountant (A D 8), 16-06-2022 (12:00 ώρα Βρυξελλών)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο
σύνδεσμο:

https://srb.europa.eu/en/vacancies

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στo ως άνω Συμβούλιο.

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γ ρ α φ ε ί ο Υ π ο υ ρ γ ο ύ  Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν

– Γ ρ α φ ε ί ο  Γ ε ν ι κ ο ύ  Γ ρ α μ μ α τ έ α

– Δ /ν σ η  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) (7-6-2022), με (ΑΔΑ: 6Η3346ΜΤΛ6-89Δ)

 

 

 

Για την Π.Δ.Μ.