Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (28-7-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (28-7-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/1110/8879/07-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΙΙ46ΜΤΛ6-ΚΚΥ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το με Α.Π. 4749/30-06-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) για τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –  ΘΕΣΗ – ΗΛΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

OPER IT TA 5/2022 Repl, Lead Technical Coordinator (TA), 22.08.2022 (12.00 μεσημβρινή τ.ώ. Παρισίων)

OPER IT TA 6/2022 Repl, Data Engineer (TA), 22.08.2022 (12.00 μεσημβρινή τ.ώ. Παρισίων)

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://www.eba.europa.eu/

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ως άνω Ευρωπαϊκή Αρχή.

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (28-7-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με ΑΔΑ: 9Γ6Ν46ΜΤΛ6-ΜΑΖ

 

Για την Π.Δ.Μ.