Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17-4-2017)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17-4-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17-4-2017)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ’ αριθμ. 2231/27.03.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (14) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής 1, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο και τον Μάιο 2017.

Αναλυτικότερα:

 

1.Όσον αφορά στην 25η Απριλίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
 •  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών, Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.Β.5)
 • Μίαθέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.Ε.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.C.4)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.TF.post.Cotonou)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαικής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECΗΟ.Α.4) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.Β.1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.C.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.C.4)
 • Μία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG.SRSS.1)
 • Μία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG.SRSS.2)

 

2. Όσον αφορά στην 26η Μαίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.G.3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.G.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.A.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.B.5)

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions

στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μίας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΘΙΓ465ΧΘΨ-ΛΒ6)

 

Για την Π.Δ.Μ.