Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (13-1-2017)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (13-1-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (13-1-2017)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 9051/19.12.2016 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (21) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2017.

 

Αναλυτικότερα:

 

1.Όσον αφορά στην 25η Ιανουαρίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.C.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.D.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (EΝΕR.Α.1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Εurostat» (ESTAT.E.4)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Εurostat» (ESTAT.G.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές
  Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών» (FISMA.E.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές
  Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών» (FISMA.E.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.I.4)
  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.I.4.001)
  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.1)

 

2. Όσον αφορά στην 27η Φεβρουαρίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.H.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.Ε.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.F.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.Β.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Κοινό Κέντρο Ερευνών» (JRC.Ε.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία (ΜΑRE.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO.F.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO.G.1)
 • Μία θέση στη θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.G.4)

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions

στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ι30465ΧΘΨ-04Π)

 

Για την Π.Δ.Μ.