Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την επιχείρηση εγκατάστασης, αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου του Μπουρινάρη Παναγιώτη, στο Δήμο Άργους Ορεστικού

Άργος Ορεστικό

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την επιχείρηση εγκατάστασης, αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου του Μπουρινάρη Παναγιώτη, στο Δήμο Άργους Ορεστικού

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.

  1. Το με αρ. πρωτ. 198-2/17-5-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Δ.Μ.-Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς – Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, με θέμα:
    «Διαβίβαση πληροφοριακών στοιχειών για την επιχείρηση εγκατάστασης, αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου του Μπουρινάρη Παναγιώτη, στο 14ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Καστοριάς-Κοζάνης, στο Δήμο Άργους Ορεστικού, για ενημέρωση του κοινού»,
    ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακής Ενότητας Καστοριάς

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΔΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 14Ο χλμ. παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς-Κοζάνης, Τ.Κ. 52200, Δήμος Άργους Ορεστικού, Ν. Καστοριάς

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (24ωρη βάση): 6948580218

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: mpourinaris@hotmail.com

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΓΓΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (24ωρη βάση): 6948232451

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: tsiagos.a@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το αγροτεμάχιο όπου θα εγκατασταθεί η δραστηριότητα του Μπουρινάρη Παναγιώτη, βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Μηλίτσας του Δήμου Άργους Ορεστικού, στο 14Ο χλμ. της παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς-Κοζάνης, μέσω Άργους Ορεστικού.

Η επιχείρηση θα εγκατασταθεί σε τμήμα του αγροτεμαχίου με αριθμό 828 της διανομής αγροκτήματος Μηλίτσας, με έκταση 5.343,05 τμ.

Στην εγκατάσταση θα αποθηκεύεται υγραέριο προπανίου και υγραέριο μίγματος προπανίου-βουτανίου.

Το προπάνιο και το μίγμα προπανίου-βουτανίου, θα παραλαμβάνεται από βυτιοφόρα οχήματα, θα αποθηκεύεται σε υπέργειες μεταλλικές δεξαμενές και θα διατίθεται σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες, βενζινάδικα, ξενοδοχεία κλπ.

Στην εγκατάσταση θα υπάρχει και εμφιαλωτήριο όπου θα εμφιαλώνεται υγραέριο σε φιάλες των 25,13,10 και 3kg για λιανική πώληση.

Τα αέρια που θα διακινεί η επιχείρηση, θα αποθηκεύονται υπό πίεση και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β’/17-02-2016), κατατάσσονται στα εύφλεκτα αέρια Κατηγορίας 1 (ΕΚ 1272/2008).

 

  • Δεν έχουν υποβληθεί μετατροπές για την εγκατάσταση
  • Η επιχείρηση της εγκατάστασης, αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου του Μπουρινάρη Παναγιώτη, στο 14ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Καστοριάς-Κοζάνης, στο Δήμο Άργους Ορεστικού, υπόκειται στις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β’/17-02-2016), που αφορά τον καθορισμό κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών.

Ο φάκελος Κοινοποίησης της εγκατάστασης έχει θεωρηθεί στις 17-05-2017 από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος Γ. Για εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας δεν προβλέπεται Μελέτη Ασφαλείας.

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 16-05-2017

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, https://www.pdm.gov.gr

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.

(Ταχ. Δ/νση: ΖΕΠ Κοζάνης , Τηλ.: 2461052620 – 2461052621, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Δ.Μ.- Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, 52100 Καστοριά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» την 1/6/2017

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

                                                                     

 

Φώτιος Κεχαγιάς