Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου: «Βελτίωση και επέκταση εξωτερικού υδραγωγείου οικισμών Π.Ε. Γρεβενών»

Διοικητήριο ΠΕ Γρεβενών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώνει και Προσκαλεί

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθ. 6 & 7 της υπ’αριθ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/19-04-13 απόφασης (ΦΕΚ 964Β/2013) και άρθ. 6 της υπ’αριθ. οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/2014) ΚΥΑ, τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), να λάβουν γνώση, επί  του περιεχομένου του φακέλου για την τροποποίηση της υπ’αριθ. 103956/3617/11.11.2008  Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Βελτίωση και επέκταση εξωτερικού υδραγωγείου οικισμών  Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 2ης, Α/Α 7).

Φορέας έργου ή δραστηριότητας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών.

Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

            Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: Περιφερειακό Συμβούλιο, Δευτέρα-Παρασκευή, 07:00-15:00.

            Αριθμ. Πρωτ. ΑΕΠΟ που ανανεώνεται – τροποποιείται: 103956/3617/11.11.2008

Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.pdm.gov.gr.

            Εφημερίδα όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: «ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

                                                                      

 

Γεώργιος Κωτσίδης