52η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-12-2016)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

52η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-12-2016)

52η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-12-2016) – 52η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-12-2016) – 52η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-12-2016)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 19/12/2016 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Κ.Ε.2013 ΕΠ00580064) «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης»
 3. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης (ΕΟ 4) στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ»
 4. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά 700 τόνων αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού της Π.Ε.Καστοριάς για το έτος 2017
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: « Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση τμημάτων εθνικού-επαρχιακού οδικού δικτύου Πρεσπών»
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: « Σημειακές παρεμβάσεις σε τμήματα του .Ε.Ο. δικτύου στην περιοχή του Δήμου Σερβίων Βελβεντού»
 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Αντικατάσταση παλαιών σηματοδοτών στον κόμβο Πτολεμαϊδας και εργασίες συγχρονισμού με τους νέους σηματοδότες»
 8. Έγκριση πρακτικού του 2ου σταδίου του «Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νέου Διοικητηρίου της Π.Ε.Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα (περιοχή Αγροκήπιο)
 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση των κατολισθητικών προβλημάτων στην Ε.Ο. 12 Π.Ε.Καστοριάς στο τμήμα Πεύκο-Λιανοτόπι» Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου:

  «Οριοθέτηση-χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας (Δ63 έως το Δ124)» Π.Ε. Καστοριάς

 11. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαπραγμάτευσης για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017 της Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση της τροποποίησης της αριθ. 1977/2-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την παραλαβή μιας ακόμα μαθήτριας, ύστερα από έγγραφο – αίτημα του Σχολείου 2ης Ευκαιρίας Φλώρινας, ως εξής:  Άλωνα – Σ. Ιωαννίδης – Σχολείο 2ης Ευκαιρίας Φλώρινας Π.Ε.Φλώρινας
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 14. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού του προγράμματος ΚΑΠ-ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Νοέμβριο του 2016
 15. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού του προγράμματος ΚΑΠ – ως δωδέκατη (ΙΒ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2016 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΣΑΕ 2751-υποδομές,μεταφορές περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη για την πληρωμή του έργου «Εξυγίανση ,αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ κατασκευή ΧΥΤΑΜ
 17. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2017 του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού  τους
 18. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού ως επιχορήγηση στην Π.Δ.Μ. για την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση θεμάτων φυτοϋγειονομικού ελέγχου
 19. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης ως 12η κατανομή για την πληρωμή των έργων
 20. Έγκριση αποδοχής ποσού το οποίο αφορά κρατήσεις του Ν.103/75 της πρώην υπαλλήλου μας κ.Χρύσινα Ουρανίας
 21. Έγκριση αποδοχής ποσού για την πληρωμή του έργου

  «Επισκευή στέγης πρώην παιδόπολης «Αγία Όλγα» Φλώρινας» Π.Ε.Φλώρινας

 22. Έγκριση παράτασης σύμβασης της Π.Ε.Καστοριάς
 23. Έγκριση παράτασης συμβάσεων της Π.Ε.Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 25. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 26. Έγκριση δημοπρασίας για την μίσθωση του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας με τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης Π.Ε.Φλώρινας
 27. Έγκριση επιστροφής ποσού στο ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
 28. Έγκριση δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής,μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Καστοριάς για το έτος 2017
 29. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της  Π.Ε.Κοζάνης ως συνδιοργανωτής σε σεμινάριο εκμάθησης παραδοσιακών χορών και εκμάθησης των τραγουδιών των φανών της Κοζάνης  που θα διοργανώσει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η ΚΟΖΙΑΝΗ» στις 18-19 Φεβρουαρίου 2017
 32. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα Π.Ε.Γρεβενών
 33. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 34. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.