Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη ∆ιεύθυνση Υποδοχής, της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

Μετατάξεις
Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείο Εσωτερικών) με έδρα την Αθήνα, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες στη νεοσυσταθείσα ∆ιεύθυνση Υποδοχής, της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Περιφέρειες και  ∆ήμους, έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 27 & 29 του Ν. 4375/2016 (51/Α ́) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το Π.∆. 50/2001 (39/Α ́) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του  δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.∆. 105/2014 (172/Α ́) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
4. Το Π.∆. 24/2015 (20/Α ́) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
5. Το Π.∆. 73/2015 (116/Α ́) «∆ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-08-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του ∆ημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφάλισης».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση