Ανακοίνωση πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων

Μετατάξεις
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις
οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (Α’ 216)
«Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως
ισχύει, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου
9 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.
4441/2016 (Α’ 227). Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να υποβάλουν αίτηση απόσπασής τους στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής (3) με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά,
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4013/2011 και την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4441/2016, και διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης,
με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση