Ανακοίνωση πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στην επιτροπή ανταγωνισμού

Μετατάξεις
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως ανεξάρτητη αρχή με αποστολή την εφαρμογή του ν.3959/2011 για την «προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93/τ. Α ́ /20.4.2011), προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες της σε προσωπικό, ανακοινώνει την πρόθεσή της να αποσπάσει έξι (6) υπαλλήλους των κάτωθι κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων:

1) Έναν (1) υπάλληλο της κατηγορίας / κλάδο ΕΕΠ Πληροφορικής
2) Έναν (1) υπάλληλο της κατηγορίας / κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονομικού
3) Έναν (1) υπάλληλο της κατηγορίας / κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού
4) Έναν (2) υπαλλήλους της κατηγορία / κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικώνΓραμματέων
5) Έναν (1) υπάλληλο της κατηγορίας / κλάδουΥΕ Επιμελητών

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση