Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα Νομού Καρδίτσας

Μετατάξεις
Ο ∆ήμος Λίμνης Πλαστήρα, Νομού Καρδίτσας, προτίθεται να προβεί, στην κάλυψη δέκα (10) θέσεων προσωπικού, κλάδου/ειδικότητας όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω, με μετάταξη μονίμων ή Ι.∆.Α.Χ. υπαλλήλων, από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, Υπουργεία, ΝΠ∆∆ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

 

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση