Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ/Διοικητικού – Οικονομικού στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Μετατάξεις
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) με την 174/7/22-3-2017 απόφαση Διοικητικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ/Διοικητικού – Οικονομικού, με μετάταξη από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.
Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1. Των άρθρων 71 & 74 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26Α), όπως επανήλθαν με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24Α)
2. Του άρθρου 68 παρ.1 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού & Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180Α)
3. Το Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ39Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Το Π.Δ. 129/1996 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ)» (ΦΕΚ 91Α)

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση