Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο Επιμελητήριο Λακωνίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Το Επιμελητήριο Λακωνίας είναι ΝΠΔΔ μη επιχορηγούμενο απ’ τον κρατικό Προϋπολογισμό, συστάθηκε το 1935 (ΦΕΚ 350 Α 8/8/1935) και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́154) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Εδρεύει στο Γύθειο Λακωνίας επί της οδού Ξανθάκη 3.

Στο πλαίσιο της επαρκούς λειτουργίας του και σύμφωνα με τις αποφάσεις 3/2016 του Διοικητικού του Συμβουλίου και τις 19/16 και 23/16 της Διοικητικής του Επιτροπής, κρίνεται απαραίτητη η άμεση πλήρωση θέσεων με απόσπαση προσωπικού δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, τα Επιμελητήρια της χώρας και γενικά από τους φορείς του Δημοσίου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για δύο έτη με δυνατότητα παράτασης και σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση