Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Κοβεντάρειο Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (10-7-2017)

Μετατάξεις

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πέντε (5) θέσεων προσωπικού, μόνιμου & ΙΔΑΧ, με μετάταξη από ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-20111) με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο κάθε μετατασσόμενος.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1. Του άρθρου 58 του Ν 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
2. Το άρθρο 246 του Ν. 3852 / 2010 (Νέα Aρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)
3. Των άρθρων 33 & 35 του Ν 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».
4. Του άρθρου 68 του Ν 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
5. Του άρθρου 14, παρ. 1 του Ν 2190/1994 και το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν 2266/1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν 3613/2007.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση