Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ)

Σύμφωνα με το Α.Π.ΕΥΕΔ 3741/17-5-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με την υπό στοιχεία ΕΕΑS.DG.BA.HR.2/AM/Ares(2016)/2255156/13.05.2016 επιστολή του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΥΕΔ, γνωστοποιείται προκήρυξη συγχρηματοδοτούμενης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα (Dual-Use and Export Control Expert) στην Aντιπροσωπεία της ΕΕ σε Διεθνείς Οργανισμούς στη Βιέννη.

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Ιουνίου 2016 (ώρα:12.00 τ.ω. Βρυξελλών).

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be το αργότερο μέχρι την 7η Ιουνίου 2016.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν.Γεν. Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΦΖ2465ΦΘΕ-Ω3Η)

 

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ)

Σύμφωνα με το Α.Π.ΕΥΕΔ 3741/17-5-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με την υπό στοιχεία ΕΕΑS.DG.BA.HR.2/AM/Ares(2016)/2255156/13.05.2016 επιστολή του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΥΕΔ, γνωστοποιείται προκήρυξη συγχρηματοδοτούμενης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα (Dual-Use and Export Control Expert) στην Aντιπροσωπεία της ΕΕ σε Διεθνείς Οργανισμούς στη Βιέννη.

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Ιουνίου 2016 (ώρα:12.00 τ.ω. Βρυξελλών).

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be το αργότερο μέχρι την 7η Ιουνίου 2016.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν.Γεν. Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΦΖ2465ΦΘΕ-Ω3Η)