Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5308/8.7.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) έχει δημοσιεύσει προκήρυξη για τις ακόλουθες θέσεις:

– Seconded National Expert-Human Resources and Legal Services (Ref.SNE-FRA-HRL-20161CT)

– Seconded National Expert-Research and Analysis Area of activity: Equality and Citizens Rights (Ref.SNE-FRA-ECR-2016)

– Seconded National Expert

-Research and Analysis Area of activity: Freedoms and Justice (Ref.SNE-FRA-FJ-2016) – Seconded National Expert

-Fundamental Rights promotion (Ref.SNE-FRPD-2016)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να  υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2016, τοπική ώρα Βιέννης 13:00.

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 707Η465ΦΘΕ-Α92)

 

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5308/8.7.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) έχει δημοσιεύσει προκήρυξη για τις ακόλουθες θέσεις:

– Seconded National Expert-Human Resources and Legal Services (Ref.SNE-FRA-HRL-20161CT)

– Seconded National Expert-Research and Analysis Area of activity: Equality and Citizens Rights (Ref.SNE-FRA-ECR-2016)

– Seconded National Expert

-Research and Analysis Area of activity: Freedoms and Justice (Ref.SNE-FRA-FJ-2016) – Seconded National Expert

-Fundamental Rights promotion (Ref.SNE-FRPD-2016)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω θέσεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να  υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2016, τοπική ώρα Βιέννης 13:00.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 707Η465ΦΘΕ-Α92)