Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.3412/02-05-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου  της Ε.Ε. δημοσιεύει προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Ιουνίου 2016.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be μέχρι την 26η Μαΐου 2016.

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν. Γεν. Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΓΘ2465ΦΘΕ-084)

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων

Ανα κοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.3412/02-05-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου  της Ε.Ε. δημοσιεύει προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Ιουνίου 2016.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be μέχρι την 26η Μαΐου 2016.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν. Γεν. Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΓΘ2465ΦΘΕ-084)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.3412/02-05-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου  της Ε.Ε. δημοσιεύει προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.