Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν των υπ ́ αρίθμ. 33/2-3-2016και 46/26-4-2016 συνεδριάσεων της Συγκλήτου προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο.

Οι ανωτέρω μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν είτε σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, σε κλάδο/ειδικότητα αντίστοιχο-συναφή με τα τυπικά του προσόντα και τις οικείες οργανικές διατάξεις, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία θα ληφθεί κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της εν γένει προσωπικότητας τους.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση