Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής συντήρησης

Επιτροπές

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής συντήρησης

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής συντήρησης

Ανακοινώνουμε ότι στις 9/9/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την τροποποίηση της αρίθμ. 167/16 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον

α) Έλεγχο συντήρησης ανελκυστήρων,

β) Διαπίστωση αναγκαιοτήτων επισκευής αποκατάστασης βλαβών,

γ) οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ανταλλακτικών – εξαρτημάτων και εργασιών, και θα γίνει ανάδειξη ενός νέου κύριου μέλους προς αντικατάσταση υπαλλήλου που αποχώρησε λόγω μετάθεσης σε άλλο φορέα.

Η επιλογή του αντικαταστάτη θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση από στελέχη – υπαλλήλους των Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για συμμετοχή στο εν λόγο συλλογικό όργανο και διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και γνώσεις προκειμένου να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση.